+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění lze učinit písemně, nebo v úředních hodinách na obecním úřadě v Chudčicích, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje orgán nejblíže vyššího stupně, nadřízený obecnímu úřadu, resp. příslušný referát podle organizační struktury.

Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje o odvolání Zastupitelstvo obce Chudčice.

O odvolání je nutno rozhodnout ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od jeho předložení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání (§16 odst.3 zákona ).

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat ( § 16 odst.4 zákona ). Rozhodnutí nelze přezkoumat v rámci obnovy řízení nebo v řízení mimo odvolání podle zákona č. 71/1967Sb., o správním řízení (§ 20 odst. 4 zákona).

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zákona č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 odst.6 zákona).