+420 549 420 107
@  obecniurad@chudcice.cz
Obecní úřad Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bítýška

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE CHUDČICE


Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o poskytnutí informací lze podat osobně v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu Chudčice, poštou na adresu Obecního úřadu, elektronickou podatelnou, nebo elektronickou poštou.

Kontaktní spojení naleznete zde

Při vyřizování žádosti o poskytování informací postupuje obecní úřad podle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, tj. žádost posoudí a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu Chudčice, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli,

c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmene a) a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., obecní úřad může poskytnout informace, které se týkají pouze působnosti úřadu. Pokud se však požadované informace týkají ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11), takovou informaci neposkytne.